Jump to main content

Saferoad Vägbelysnings kvalitets- och miljöpolicy

Saferoad Vägbelysning omfattar material- och entreprenadförsäljning inom områdena utomhusbelysning, portaler och skyltstolpar. Vi ska inom vårt verksamhetsområde sträva efter att tillmötesgå kunderna och erbjuda konkurrenskraftiga produkter. Verksamheten skall bedrivas på sådant sätt att negativ påverkan på miljön kontinuerligt minskar.

 

Detta sker genom att:

  • ledningen ska stimulera och agera för ett kontinuerligt kvalitets- och miljöarbete med fokus på ständiga förbättringar utifrån uppställda kvalitets- och miljömål 
  • lagar och andra krav ska utgöra miniminivå i allt arbete 

  • Saferoad Vägbelysning ska främja personalens kompetens 

  • Saferoad Vägbelysning ska beakta sina leverantörers och entreprenörers kvalitets- och miljöarbete vid all upphandling 

  • resurs- och materialanvändningen samt transporter ska effektiviseras 

  • Saferoad Vägbelysning ska ha ett öppet kvalitets- och miljöarbete som alla kan ta del av 

 

Janne Johansson
Verkställande Direktör
Saferoad Vägbelysning AB