Jump to main content

Saferoads kvalitets- och miljöpolicy

Saferoads omfattar material- och entreprenadförsäljning inom områdena utomhusbelysning, portaler och skyltstolpar. Vi ska inom vårt verksamhetsområde sträva efter att tillmötesgå kunderna och erbjuda konkurrenskraftiga produkter. Verksamheten skall bedrivas på sådant sätt att negativ påverkan på miljön kontinuerligt minskar.

 

Detta sker genom att:

  • ledningen ska stimulera och agera för ett kontinuerligt kvalitets- och miljöarbete med fokus på ständiga förbättringar utifrån uppställda kvalitets- och miljömål
  • lagar och andra krav ska utgöra miniminivå i allt arbete
  • Saferoad  ska främja personalens kompetens
  • Saferoad  ska beakta sina leverantörers och entreprenörers kvalitets- och miljöarbete vid all upphandling
  • resurs- och materialanvändningen samt transporter ska effektiviseras
  • Saferoad  ska ha ett öppet kvalitets- och miljöarbete som alla kan ta del av